PIONERI ART PLATFORM
DISCOVER EMERGING FINE ARTISTS FROM THE BALKANS

Female Divinity

March 4, 2022
pioneri

FEMALE DIVINITY

In the following days Pioneri will celebrate the Female Divinity through the works of female artists that express the grace, elegance, infinity, regenerating power, freedom, and the impetus of femininity. #divinefeminine
 
Olga Pako, a naive painter that paints melancholic portraits that effortlessly convey the sincerest inner emotions of the female subject, while creating an atmosphere of reminiscence of Macedonian tradition through dresses and backgrounds. A master of color. See more of her gentle colorful paintings featured in Pioneri’s catalog.
 
Vanja Shtrkova is a graphic designer with high regard and respect for color. She chooses to illustrate single subjects, as she believes that the individual can only discover their true essence alone. As much as being alone can be scary, it does not necessarily have to be lonely.
 
 
Brankica Jordanovska creates portraits of mystical women expressive of her current feelings and inner experiences, with a hint of surrealism.
 
Во следните денови, Пионери ќе ја слави темата на Женската божественост преку делата на одбрани женски уметници кои ја изразуваат милоста, елеганцијата, бескрајноста, моќта за обновување, слободата и животниот поттик својствени за женственоста. #divinefeminine
 
Олга Пако, наивна сликарка, чии меланхолични портрети смирено ги изразуваат и најискрените внатрешни емоции на жената, истовремено создавајќи атмосфера на насетување на македонската традиција преку облеката и позадината. Таа е мајстор за бои. Погледнете повеќе од нејзините нежни колоритни дела во каталогот на Пионери, линк во биографијата.
 
Вања Штркова е графичка дизајнерка со посебна почит и однос кон боите. Таа одбира поединечни субјекти за илустрација, застапувајќи ја тезата дека индивидуата може да ја спознае својата суштина само самата со себеси. Да се биде сам, колку и да е страшно, не мора да значи да се биде и осамен.

 
Бранкица Јордановска создава портрети на мистични жени, кои претставуваат експресија на нејзините моментални чувства и внатрешни доживувања, со одредена доза на суреализам.
 

Leave a comment