PIONERI
PIONERI ART PLATFORM
DISCOVER EMERGING FINE ARTISTS FROM THE BALKANS

Zulejha Zuberi Ali

March 9, 2022
pioneri

Domination by Zulejha Zuberi Ali

*Zulejha Zuberi Ali *

Zulejha is an artist from Skopje, North Macedonia. She graduated in painting with conservation and restoration from the Faculty of Fine Arts – Skopje. She is a member of DLUM since 2018 and has exhibited both solo and collectively in North Macedonia and abroad. Zulejha is recipient of the of the Konstantin Mazev award for small format painting.

At Pioneri, Zulejka’s art realm is represented with the painting “Domination”, acryl on canvas, 88×155 cm. The painting represents the artist’s idea of togetherness, pointing out the responsibility of all of us to create towards good, to support each other. Those who cannot create, should inspire. It is up to each individual to dominate, slowly, reasonably, spontaneously, but at the same time in a planned manner, with a goal of achieving good. The different tones in the painting represent the actions of the individuals.

 

Зулејха Зубери Али

Зулејха е ликовна уметница од Скопје, Северна Македонија. Има дипломирано на Факултетот за ликовни уметности – Скопје, отсек сликарство со конзервација и реставрација. Таа е член на ДЛУМ од 2018 година и има изложувано самостојно и колективно на изложби во земјата и во странство. Зулејха е добитник на наградата Константин Мазев за ликовно творештво мал формат.

Пионери ја претставува Зулејха со делото „Доминација“, акрил на платно, 88х155 сm. Сликата ја прикажува претставата на уметницата за мнозинството, истакнувајќи ја одговорноста на секој од нас да создава за остварување на доброто, помагајќи се меѓусебно. Оние кои не можат да создаваат, нека инспирираат. На секој поединец останува да доминира, полека, со разум, спонтано, но истовремено и планирано кон целта остварување на доброто. Различните тонови на сликата, кои течат заедно, ги претставуваат поединците.

Leave a comment