PIONERI

CURATORIAL PLATFORM OF EMERGING FINE ARTISTS

Only on Pioneri

March 21, 2022
pioneri

Filip Velkovki on Pioneri

Filip is a visual artist living and working in Glasgow, Scotland. His artist research draws upon mental images, dreams and marginal mythologies. He uses the medium of painting, installation and digital illustration in order to produce fictional scenarios and subversive spaces. Filip‘s works are composed of thick layers of colors and variety of materials, through which he emphasizes the material and metaphysical aspects of the medium itself and its relation to the society.

Alongside his art practice, Filip is a curator for the annual multimedia art festival “It’s easier to breathe underground” in Skopje, N. Macedonia. The aim of the festival is to occupy public space and transform it into a gallery and performance platform. Through the festival, Filip has experimented with exhibiting fine art in unorthodox settings.

His paintings Ignore them and Trappist -1 are available for purchase exclusively here on Pioneri. You can also browse through and choose from a collection of striking prints.

Филип Велковски во Пионери

Филип е визуелен уметник кој живее и работи во Глазгов, Шкодска. Неговата уметничка потрага се заснова на ментални слики, соништа и маргинални митологии. Како медиум го користи сликањето, инсталацијата и дигиталната илустрација со цел да создаде фиктивни сценарија и субверзивни простори. Делата на Филип се сочинети од густи слоеви на боја и различни материјали, преку кои тој става акцент на материјалните и метафизички аспекти на самиот медиум, но и на неговата врска со општеството.

Филип е воедно и куратор на годишниот мултимедијален уметнички фестивал „Под земја полесно се дише“, кој се одржува во Скопје. Целта на фестивалот е да заземе јавен простор и да го трансформира во галерија и платформа за перформанс. Преку фестивалот, Филип експериментира со изложување на фини уметнички дела во невообичаени простори.

Неговите слики Игнорирај ги и Трапист-1 се ексклузивно достапни за купување на Пионери. Исто така, овде можете да погледнете и да одберете дел од неговата колекција на впечатливи принтови.

Leave a comment