PIONERI
PIONERI ART PLATFORM
DISCOVER EMERGING FINE ARTISTS FROM THE BALKANS

We love Kalina

March 23, 2022
pioneri

.

* We love Kalina *

Kalina Brajkovska is an artist from Skopje, North Macedonia. She has exhibited nationally, as well as in Italy and Serbia. Her intensely colorful works echo the optimism and naivety of childhood, yet her approach is far from naive. Brajkovska’s pieces  oscillate from being carefree to a sense of maturity, while echoing themes of punishment and freedom. She creates using oil on canvas.

Kalina describes her creative process as a practice of transferring her inner battles and tribulations on to the canvas to achieve rebirth and freedom. She loves color, both in her art works and generally in people and life. It is impossible not to get infected with excitement by her novel expression, strong emotions, and overall positive energy.

Kalina’s paintings exhibited at Pioneri can be purchased exclusively here. 

                                                                         Калина ни е една од омилените!

Калина Брајковска е уметница од Скопје, Северна Македонија. Има изложувано дома, но и во Италија и Србија. Нејзините интензивни и колоритни дела одѕвонуваат со оптимизмот и наивноста на детството. Тие осцилираат од безгрижни до зрели, истовремено изразувајќи теми на казнување и слобода. Како медиум за изразување Калина користи масло на платно.

Калина го опишува својот креативен процес како пракса на пренесување на нејзините внатрешни борби и тегоби на платното со цел на остварување на повторно раѓање и слобода. Таа ја обожува бојата, како во своите дела, така и во животот и кај луѓето. Невозможно е да се остане рамнодушен на возбудата која произлегува од нејзиниот нов израз, силни емоции и позитивна енергија.

Сликите на Калина  можат да се купат ексклузивно на Пионери.

Leave a comment