PIONERI

The Haystacks of Time

September 18, 2022
pioneri
The Haystacks of Time

We are pleased to announce the exhibition “Haystacks of Time” by the Macedonian artist Filip Velkovski, currently based in Glasgow.

The exhibition overwhelms our gallery space with a powerful message that the scale of time always superimposes moments from the past into the present and future.

 “Haystacks of Time” sublimates parts of Philip’s exhibitions shown in the period 2017-2022. 

In the VR screen of digital archives, recently presented at his MA exhibition at the Glasgow School of Art, we see a process of composting chronological haystacks into a dystopian pink smog. What is the spirit that these haystacks lift from the future to the beyond? What kind of reminiscence do they impose on us? 

The exhibition will be opened on October 6 in the “Pioneri” gallery, and will last for the next two weeks.

Add Your Heading Text Here

Стогови на времето

Задоволство ни е да ја најавиме изложбата „Стогови на времето“ на македонскиот уметник Филип Велковски кој престојува во Глазгов. Изложбата го совлада нашиот галериски простор со моќна порака дека временската скала секогаш  ги наталожува моментите од минатото во сегашност и иднина.

„Стогови на времето” сублимира делови од изложбите на Филип прикажани во периодот 2017-2022 година.

Во виртуелниот екран на дигиталните архиви, неодамна претставен на неговата магистерска изложба на Факултетот за уметност во Глазгов, гледаме процес на компостирање на хронолошки стогови сено во дистописки розов смог. Каков живот овие стогови пренесуваат од иднината кон вечноста? Какви остатоци будат во нас?

Изложбата ќе биде отворена на 6 октомври во галеријата „Пионери“, а ќе трае во следните две недели.

Leave a comment