PIONERI

CURATORIAL PLATFORM OF EMERGING FINE ARTISTS

Zylejha Zuberi Ali @ Pioneri

July 3, 2023
pioneri

Zylejha Zuberi Ali, third solo exhibition at Pioneri

MUST SEE

Zylejha Zuberi Ali

Third solo exhibition

July 12 – September 10, 2023

Reception: Wednesday, July 12th, 8 PM, Teodosij Gologanov 74a, backside of the Homax building.

Pioneri Gallery is honored to present the third solo exhibition by Zylejha Zyberi Ali, created in the last four months.

Zylejha Zuberi Ali graduated from the Faculty of Fine Arts in Skopje, having exhibited in numerous group and solo exhibitions in Macedonia and abroad. Her layered monochrome paintings reflect the Provence houses’ colours and ambiance, spanning from coastal blue doors to Merlot red floors and light green windows. The minimalist texture and patterns show the meditative force of the summer holiday and the new energy it awakens in us. Zylejha wants viewers to embrace the importance of giving themselves a moment to rest from everyday life. In Zylejha’s calm paintings the joy of living in the countryside, narrated through the Provence palette, is a way to escape from daily routines.

Her third solo exhibition is supported by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia and the Pioneri Gallery.

 

МОРА ДА СЕ ВИДИ

Зулејха Зубери Али

12 јули – 10 септември 2023 година

Прием: среда, 12 јули, 20 часот

Галеријата „Пионири“ има чест да ја претстави третата самостојна изложба на Зулејха Зубери Али, создадена во последните четири месеци.

Зулејха Зубери Али дипломирала на „Факултетот за ликовни уметности“ во Скопје, и учествувала на повеќе групни и самостојни изложби во Македонија и надвор.  Нејзините слоевити монохроматски слики ги отсликуваат боите и амбиентот на куќите во Прованса, кои се растегнуваат од сиво сини врати до подови со боја на керамида и светло зелени прозорци. Повеќеслоевитоста и минималистичката повторлива текстура имаат за цел да ја покажат медитативната сила на летниот одмор и новата енергија која ја буди во нас. Зулејха посочува на важноста да си дозволиме момент на радост и време за одмор и во секојдневниот живот. Во мирните слики на Зулејха, радоста на живеењето надвор од градовите, раскажана низ палетата на Прованса, е начин да се побегне од секојдневната рутина на живеење.

Нејзината трета самостојна изложба е поддржана од Министерството за култура на РС Македонија и галеријата „Пионери“.

Leave a comment