PIONERI

CURATORIAL PLATFORM OF EMERGING FINE ARTISTS

FINAL EXAM, Six Extraordinary Artists @ Pioneri

MUST SEE

FINAL EXAM

Curated group exhibition September 27 – October 27, 2023

Reception: Wednesday, September 27th, 8 PM, Teodosij Gologanov 74a, at the back of  Homax building.

 

The final exhibition of the Faculty of Fine Arts held in the premises of the Pedagogical Academy and Suli An, as well as some solo and group exhibitions, realized by young artists in the same period, left us fully inspired to create a new event where we would elevate art again. These exhibitions are breathtaking and showcase the upcoming art scene in our country.

In the last years, we have been attending these exhibitions, and without a doubt, they are the highlight of the artistic events in town. The level of creativity and innovation displayed by these young artists is at par with global trends, pushing the boundaries of art and paving the way for a new generation of visual artists. In celebration of these promising talents, we have curated a selection of some of the most exceptional artworks from both exhibitions in our gallery space. We are beyond excited to witness your reaction to these fresh, thought-provoking pieces.

Join us on September 27th and experience the ultra-contemporary artworks of Ilina Vasileska, Joana Arsovska, Lusiana Ampeva, Marta Patlidzankovska, Mila Dobrevska and Ilijana Aleksoska. 

We hope that this becomes a tradition, an annual homage to the vibrant visual arts scene in Macedonia today.

Join us in embracing the future of art, as we continue to realize dreams, ignite passions, and celebrate success together. 

 

 

МОРА ДА СЕ ВИДИ

FINAL EXAM

27 септември – 27 октомври 2023 година

Прием: среда, 27 септември, 20 часот

Завршната изложба на Факултетот за ликовни уметности одржана во просториите на Педагошка Академија и Сули Ан, како и некои изложби, самостојни и групни, реализирани од млади уметници во истиот период нè остави целосно инспирирани да креираме ново случување каде би ја возвишиле повторно уметноста. Овие изложби го одземаат здивот и ја најавуваат уметничката сцена што доаѓа во нашата земја. 

Во изминатите години ги посетувавме изложбите и без сомнение тоа се најдобрите уметнички случувања во градот. Нивото на креативност и иновативност што го прикажуваат овие млади уметници е на исто ниво со светските трендови, поместувајќи ги границите на уметноста и отворајќи го патот за нови генерации на визуелни уметници. 

Во чест на овие ветувачки таленти, во нашиот галериски простор куриравме избор на некои од најисклучителните уметнички дела од двете изложби. 

Со нетрпение чекаме да видиме каков индивидуален впечаток ќе остават овие уметнички дела во очите на гледачот.

Придружете ни се на 27 Септември и уживајте во ултрасовремените уметнички дела на Илина Василеска, Јоана Арсовска, Лусиана Ампева, Марта Патлиџанковска, Мила Добревска и Илијана Алексоска.

Се надеваме дека ова ќе стане традиција, годишен омаж на енергичната визуелна уметничка сцена во Македонија. 

Со нетрпение чекаме да го споделиме ова неверојатно искуство со сите вас.,

Leave a comment